همایش کارآفرینی اجتماعی همایش بزرگ کار آفرینی با حضور چهره های فعال حوزه اشتغال
01132291305